30 lipca 1920 r. Polrewkom zamierza kłaść podwaliny pod przyszły ustrój

Przekonani o pokonaniu Polski bolszewicy utworzyli z Biura polskiego przy Komitecie Centralnym Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski – Polrewkom. Miał wprowadzać władzę komunistyczną na obszarach polskich zajętych przez Armię Czerwoną. Członkowie Komitetu posuwali się za przesuwającym się frontem w pancernym pociągu.

Pierwszym większym miastem zajętym przez wojska sowieckie na zachód od linii Curzona był Białystok i w nim Polrewkom rozpowszechnił pierwszy komunikat. Ogłosił w nim swoje powstanie i przejęcie władzy w Polsce: „Na terenach Polski, wyzwolonych spod jarzma kapitału, powstał Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, w którego skład wchodzą t.t. Julian Marchlewski, Feliks Dzierżyński, Feliks Kon, Edward Próchniak i Józef Unszlicht”. Za podstawowe zadanie postawił sobie „aż do chwili utworzenia stałego rządu robotniczo-włościańskiego w Polsce kłaść podwaliny pod przyszły ustrój Sowiecki Polskiej Socjalistycznej Republiki Rad”.

W tym celu Polrewkom: „pozbawia władzy dotychczasowy rząd szlachecko – burżuazyjny; odbudowuje i na nowo organizuje komitety fabryczne w miastach i folwarczne na wsi; powołuje do życia miejscowe komitety rewolucyjne; ogłasza za własność narodu fabryki, majątki ziemskie oraz lasy i oddaje je pod zarząd Komitetów robotniczych miejskich i wiejskich; gwarantuje nietykalność ziemi włościan; powołuje do życia organy bezpieczeństwa, gospodarcze i aprowizacyjne; gwarantuje obywatelom lojalnie wykonującym rozkazy i polecenia władz rewolucyjnych zupełne bezpieczeństwo”. Polrewkom ogłosił ponadto „Manifest do polskiego ludu roboczego miast i wsi”, a także odezwę do żołnierzy Wojska Polskiego, których wzywano do buntu. Na zajętych przez Armię Czerwoną podczas ofensywy terenach – Podlasie i część Mazowsza – wprowadzono trybunały rewolucyjne. Próbowano nawet werbować do Polskiej Armii Czerwonej, jednak zgłosiło się zaledwie 70 ochotników. Kontrofensywa polskich wojsk zmusiła Armię Czerwoną do wycofania się, a wraz z nią uciekli na wschód do Moskwy członkowie Polrewkomu.

Reklamy

Informacje o golszowka

Koordynator Działań socjalnych Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna Oddział w Tarnowie
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.